logo UE rgb 1 2

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informujemy, iż firma MAS Design Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie modelu bizne​sowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy MAS Design”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:
886 044,80 zł

Wartość dofinansowania:
664 428,00 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji i zwiększenie aktywności gospo​darczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.Efektem realizacji projektu będzie poszerzenie rynków zbytu o 9 krajów.

Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej i reklamowej, przygotowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz projektu strony internetowej MAS DESIGN Marzec, 2020 r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi obejmującej przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej i reklamowej, przygotowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz projektu strony internetowej MAS DESIGN Marzec, 2020 r.

Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla inżynierów realizujących projekt internacjonalizacji w ramach przedsiębiorstwa MAS Design Sp. z o.o.