cropped logo MASDesign BLACK quadrat

POLITYKA PRYWATNOŚCI
NA STRONIE INTERNETOWEJ MAS DESIGN SP. Z O.O.

Zgodność z obowiązującymi przepisami
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) Mas Design chroni ze szczególną starannością informacje uzyskane od użytkowników witryny i ich dane osobowe.

POLITYKA RODO – Ochrona danych osobowych
MAS DESIGN Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność i wie, jak ważna jest ochrona danych. W celu zapewnienia przejrzystości sposobu wykorzystywania przez nas danych, została stworzona niniejsza polityka. Opisuje ona w jaki sposób zbieramy dane, przechowujemy je, przetwarzamy, udostępniamy i chronimy.

Osoba odpowiedzialna za dane osobowe:
Podmiotem odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest spółka MAS DESIGN Sp. z o.o., w odniesieniu do której w dalszej części polityki używa się również pierwszej osoby liczby mnogiej („my”, „nas”, „nasz” itp.). Poprzez „nas” należy rozumieć spółkę MAS DESIGN sp. z o.o. będącą administratorem w kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku dodatkowych pytań na temat przetwarzania danych lub praw prosimy o kontakt pod adresem: info@masdesign.pl

Zakres zbieranych danych osobowych:
Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych. Zbieramy tylko takie dane, które są przekazywane w sytuacji bezpośredniego kontaktu z nami przez e-mail lub za pośrednictwem naszych usług internetowych oraz w ramach procesu rekrutacji. W przypadku gdy jesteście Państwo naszym klientem (w tym potencjalnym), zbieramy dane kontaktowe w związku z naszymi usługami. Ponadto przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie. Informacje takie mogą obejmować witryny odwiedzane na naszej stronie internetowej, witryny odwiedzane przez naszą stronę internetową oraz czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Zbierane dane osobowe są wykorzystywane jedynie w zakresie niezbędnym do realizowania naszych działań, w których zakresie mieści się wywiązywanie się z zobowiązań wynikających ze stosunku umów, zapytaniami oraz komunikacją związaną z naszymi usługami. Ponadto dane, które wysyłają Państwo do nas lub które są zbierane za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane w następujących celach: statystycznych, identyfikacji danych demograficznych i danych o zainteresowaniach użytkowników witryny, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; dane przetwarzamy również w celu diagnozowania problemów na naszych serwerach, administrowania naszą stroną internetową lub w innych celach, o które prosiłeś lub się zgodziłeś, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:
Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w ramach naszej działalności. Udostępnienie danych podmiotom trzecim występuje tylko w przypadku zlecenia mu niektórych czynności. Udostępnienie Państwa danych podmiotom zewnętrznym ma miejsce przy zastosowaniu odpowiedniej podstawy prawnej oraz przy użyciu adekwatnych zabezpieczeń.

Sposób wykorzystywania danych osobowych wraz z podstawą prawną
Przetwarzanie Danych Osobowych w celach opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu relacji i komunikowaniu się z Państwem w związku z nawiązaniem kontaktu poprzez formularz na stronie i otrzymywaniem w ten sposób Państwa Danych.

Przechowywanie danych
Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie na taki okres czasu, który jest niezbędny do celów, dla których zostały zebrane, lub przez czas wynikający z określonych obowiązków prawnych bądź zobowiązań umownych. Państwa dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach, którymi sami zarządzamy. Nasi partnerzy biznesowi, którzy w niektórych przypadkach przechowują dla nas dane osobowe, zapewniają poziom ochrony równy co najmniej poziomowi, który zapewnia Mas Design. Nie przekazujemy danych osobowych w żadnej formie, oprócz firmy odpowiedzialnej za stronę internetową Mas Design lub jeśli jest to wymagane przez uprawnione organy.

Bezpieczeństwo
Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą dostępności i poufności. Ponadto kładziemy duży nacisk na zapewnienie integralności danych. Nasze polityki bezpieczeństwa oraz procedury są regularnie weryfikowane pod kątem prawidłowego działania, aby zapewnić jak najwyższą ochronę podczas przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia
Mają Państwo pełne prawo do tego, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Skargi
W przypadku niezadowolenia z tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo wnieść skargę do stosownego organu ochrony danych. Jeżeli zauważycie przypadki naruszeń dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o bezzwłoczny kontakt pod adresem info@masdesign.pl